Home Privacyverklaring Veritech Digitale Academie

Privacyverklaring Veritech Digitale Academie

Privacyverklaring Veritech Digitale Academie

Lees hier onze Veritech BV e-learning gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring.

Op het gebruik van deze website: www.veritech.nu, zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden en is onze privacyverklaring van toepassing . Door gebruik te maken van deze website, ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden en heb je de privacyverklaring aanvaard.

Veritech BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Veritech B.V. info@veritech.nl

1. Gebruiksvoorwaarden

Gebruik van informatie
Veritech BV streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Veritech BV niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Veritech BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Veritech BV en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Veritech BV garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Veritech BV te corresponderen, accepteer je dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Veritech BV heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Veritech BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Veritech BV zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Veritech BV daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

2. Privacyverklaring

Welke persoonsgegevens we verzamelen en waarom we het verzamelen.
Veritech BV verwerkt je persoonsgegevens, wanneer je werkgever Veritech BV opdracht geeft tot het aanbieden van een e-learningtraject. Deze persoonsgegevens verwerken wij omdat we ze minimaal nodig hebben:
• Je voor- en achternaam: we spreken je graag persoonlijk aan.
• Je e-mailadres: hiermee maken we een account voor je aan op onze leeromgeving.
• Je wachtwoord op Veritech BV: in de meeste gevallen maak je die zelf aan.
Wij sturen je een tijdelijk wachtwoord. Daarna maak je een eigen wachtwoord.
Wij kunnen wachtwoorden die jij zelf aanmaakt op onze site niet inzien.
• De bedrijfsnaam van je werkgever: hiermee zorgen we dat je in het juiste traject terecht komt.
• Functie en afdeling: hiermee kunnen we je indeling in het juiste traject en de e-learningresultaten rapporteren per functiegroep en/of afdeling.
• De antwoorden die je geeft tijdens het doorlopen van de e-learning: die gebruiken we om een eindrapportage te maken van een aanvangstoets of een eindtoets. Hierbij adviseren we jou en je werkgever over de resultaten en eventueel een scholingsadvies. In de rapportage en adviezen ben je persoonlijk herleidbaar.
• Overige persoonsgegevens die je spontaan en actief verstrekt. Bijvoorbeeld als je contact hebt met onze helpdesk via e-mail of telefoon.

Sommige persoonsgegevens verwerken we optioneel. We hoeven ze niet te verwerken om onze dienst te leveren, maar we vinden dat het een meerwaarde biedt. Je werkgever is niet verplicht deze gegevens aan ons door te geven:
• Leidinggevende: hiermee kunnen we toegang tot jouw gegevens en antwoorden beperken tot jouw leidinggevende.
• Telefoonnummer: hiermee kan onze helpdesk jou ondersteunen bij problemen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De didactiek van onze e-learning is gericht op volwassenen. We hebben dus ook niet de intentie om gegevens te verzamelen van kinderen. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Vermoed je dat Veritech BV zonder toestemming persoonlijke gegevens verwerkt van een minderjarige? Neem dan contact met ons op via info@@tdlo.nl. Wij verwijderen deze gegevens dan zo snel mogelijk.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Veritech BV verwerkt jouw persoonsgegevens in opdracht van jouw werkgever voor het aanbieden van een
e-learningstraject van Veritech BV. Veritech BV legt persoonsgegevens vast die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van ons werk:
• Het afhandelen van de facturatie en betaling van uw werkgever.
• Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Om goederen en services bij je af te leveren c.q. uit te voeren.
• Veritech BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangiftes.
• Wij leggen ook de persoonsgegevens vast van onze debiteuren en crediteuren, deze gegevens zijn vastgelegd in onze financiële systemen.
• Verder hebben wij de persoonsgegevens vastgelegd in onze financiële systemen van mensen die ons een machtiging hebben verstrekt (dit overeenkomstig de SEPA richtlijnen).

Wij verklaren nadrukkelijk dat wij geen gegevens vastleggen die niet direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de betreffende werk.

Geautomatiseerde besluitvorming
Veritech BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Veritech BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Veritech BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om onze diensten te leveren.
Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 7 jaar of de termijn die de belastingdienst oplegt voor het bewaren van de bedrijfsadministratie. Onderstaande gegevens worden bij het twee jaarlijks opschonen van onze gegevens verwijderd als ze niet meer gebruikt (zullen) worden:
• inloggegevens van een website.
• inloggegevens voor social media kanalen.
• inloggegevens van een internet provider.
• inloggegevens van een e-mail service zoals bv MailChimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Veritech BV verkoopt jouw gegevens niet door. We delen je gegevens alleen met andere partijen als dat nodig is voor:
• de uitvoering van onze overeenkomst met jouw werkgever;
• het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met alle partijen die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een verwerkersovereenkomst. Hierin spreken we af dat zij net zo vertrouwelijk en voorzichtig omgaan met jouw gegevens als wij. Veritech BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen door anderen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Veritech BV gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de e-learning-omgeving en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de
e-learning goed werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze e-learning-omgeving optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op onze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en jouw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Ook heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Veritech BV. Tot slot heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij je werkgever (de verwerkingsverantwoordelijke in dezen) een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid?
Of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking? Richt je hiervoor tot je werkgever.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Veritech BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Daarom nemen we passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen bestaan uit het gebruik van sterke wachtwoorden, versleuteling, beperkte toegang tot onze systemen door rechthebbenden en het uitsluitend gebruik maken van diensten van partijen waarvan het aannemelijk is gemaakt dat zij gelijke maatregelen betrachten en het afsluiten van verwerkersovereenkomsten met derden indien van toepassing. Heb je het idee dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn? Of vermoed je dat er sprake is van misbruik? Neem dan contact op met Veritech BV op het bovenstaand emailadres.