Home Cursusvoorwaarden

Cursusvoorwaarden

Cursusvoorwaarden Veritech B.V.

Artikel 1 Algemeen
De cursusvoorwaarden van Veritech zijn uitsluitend van toepassing op cursussen, trainingen en opleidingen welke door Veritech via haar website worden aangeboden. Deze cursusvoorwaarden sluiten de toepassing van opdrachtgevers eigen voorwaarden uit. Afwijkingen gelden slechts indien deze schriftelijk zijn opgesteld en door beide partijen zijn ondertekend. Daar waar deelnemer staat vermeld, wordt ook opdrachtgever bedoeld.

Artikel 2 Inschrijving
2.1 Aanmelding
De schriftelijke inschrijving van de deelnemer is strikt persoonlijk. De handtekening impliceert akkoordverklaring met deze cursusvoorwaarden.
Ook aanmeldingen via de site of per e-mail impliceren akkoordverklaring met deze cursusvoorwaarden.
2.2 Bevestiging van inschrijving
Elke deelnemer ontvangt na inschrijving een inschrijfbevestiging. Op deze bevestiging worden cursustype en aanvang van de opleiding vermeld.
2.3 Deelnamevoorbehoud
Veritech behoudt zich het recht voor, indien het aantal inschrijvingen voor een cursus daartoe aanleiding geeft, afwijzend over de inschrijving te beslissen. Indien het aantal inschrijvingen daartoe reden geeft is Veritech gerechtigd om cursussen samen te voegen, door te schuiven naar een latere datum of geen doorgang te laten vinden. De deelnemer ontvangt hierover uiterlijk twee weken voor de aanvang van de cursus bericht.

Artikel 3 Betaling en kosten
3.1 Betaling cursus
De cursus kan online worden betaald. Indien dit niet is aangegeven wordt de factuur voor de aanvang van de cursus verzonden. De deelnemer verbindt zich bij inschrijving tot betaling van het gehele cursusgeld welke voor aanvang van de cursus voldaan dient te zijn, ongeacht al of niet geheel of gedeeltelijk, de lessen worden gevolgd. Veritech behoudt zich het recht voor om bij niet- of niet tijdige betaling de deelnemer te weigeren.
3.2 Prijzen
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de door Veritech voor de cursussen gehanteerde prijzen exclusief 21% omzetbelasting en inclusief lesmateriaal, certificaat en administratiekosten.
3.3 Restitutie
Bij verplaatsing of annulering van de cursus zal restitutie van reeds betaalde cursusgelden plaatsvinden of zal in overleg een andere cursusdatum worden vastgesteld.
3.4 Inningskosten
Alle door Veritech te maken kosten voor inning van achterstallige cursusgelden, geen uitgezonderd, zijn voor rekening van de deelnemer.
Bij achterwege blijven van tijdige betaling kan Veritech de vordering uit handen geven. In dit geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke(incasso)kosten ten laste van de deelnemer.
3.5 Kosten voor locatie, koffie, thee en de lunch
De kosten voor de locatie, koffie, thee en de lunch zijn in de prijs inbegrepen. Indien de cursus bij de opdrachtgever zal worden gegeven is er geen kostenvergoeding opgenomen voor deze restauratieve aangelegenheden en locatie.
3.6 Reis- en verblijfskosten
Reis- en verblijfskosten alsmede eventuele parkeerkosten zijn niet in het cursusgeld inbegrepen.

Artikel 4 Annulering of verschuiving
4.1 Annulering
Een verzoek om annulering van een cursus waarvoor reeds een inschrijving heeft plaatsgevonden, dient schriftelijk te worden ingediend. Kosteloos annuleren of wijzigen van cursusdatum is mogelijk tot vier weken vóór de startdatum van de betreffende cursus. Bij annulering of wijziging van cursusdatum tussen vier en twee weken vóór de startdatum van de betreffende cursus, wordt de helft van de cursuskosten in rekening gebracht.
Bij annulering of wijziging van cursusdatum binnen twee weken vóór de startdatum van de betreffende cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. Bij annulering van examens binnen vier weken vóór de examendatum zijn examenkosten verschuldigd.
4.2 Verschuiving / Naamswijziging
Ziekte of verhindering geeft geen recht tot restitutie of ontbinden van de overeenkomst. Indien een cursus door persoonlijke omstandigheden niet gevolgd kan worden, kan de aanmelding verschoven worden naar de eerstvolgende cursus of andere cursusplaats. Een aanvraag tot verschuiving moet echter uiterlijk twee weken voor de aanvang van de cursus schriftelijk ingediend worden en in ons bezit zijn.
4.3 Voortijdige beëindiging van een meerdaagse opleiding
Een opzegging kan alleen en uitsluitend per aangetekende brief geschieden, waarbij rekening gehouden dient te worden met het volgende: annulering van een opleidingsovereenkomst kan bij opleidingen tot een maand voor aanvang van de betreffende opleiding kosteloos geschieden. Binnen een maand voor aanvang van de opleiding is deze niet opzegbaar.

Artikel 5 Opleiding
5.1 Huisregels
Iedere deelnemer dient zich te conformeren aan alle besluiten, veiligheidsregels en maatregelen die Veritech in het algemeen heeft genomen.
Indien een deelnemer zich tijdens de les misdraagt, kan hem of haar door de docent verdere deelneming aan de les en de volgende lessen worden geweigerd. Gedurende de lessen is het niet toegestaan om te roken (behoudens tijdens de pauze).
5.2 Tijden van de opleiding
De cursustijden zijn van 9.00 uur tot 16.00 uur. Tenzij dit in de inschrijfbevestiging anders is aangegeven.
5.3 Lesmateriaal
Het lesmateriaal voor de cursus wordt verzonden na ontvangst van de betaling of op de eerste cursusdag uitgedeeld. Het lesmateriaal mag men behouden. Verkoop en/of geheel of gedeeltelijk overnemen, of ter inzage aan derden verstrekken van lesmaterialen is verboden.
5.4 Verzuim
Absentie van de deelnemer tijdens de cursus ontheft de deelnemer niet van de verplichting tot betaling.
Verzuim van een of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het cursusgeld.
5.5 Certificaat of diploma
De deelnemer ontvangt een certificaat van deelname als hij of zij de cursus met goed gevolg heeft afgerond. Indien de cursus wordt afgesloten met een examen, ontvangt de deelnemer bij een voldoende resultaat het diploma.
5.6 Exameninformatie (indien van toepassing)
De deelnemer wordt bij inschrijving voor een cursus automatisch aangemeld voor het examen als de betreffende cursus afgerond wordt met een schriftelijk en/of praktisch examen.
5.6 Beeld en geluidopname
Het maken van beeld- en geluidmateriaal tijdens cursussen door deelnemer en/of derden is alleen mogelijk met een schriftelijke toestemming van Veritech.

Artikel 6 Privacy Policy
6.1 Bescherming persoonsgegevens
Veritech hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Veritech doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Veritech houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de cursus;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor andere activiteiten;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de cursus;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze rechten respecteren.

Artikel 7 Veiligheid- en aansprakelijkheid
7.1 Veiligheid
Iedere deelnemer dient te zijn verzekerd tegen financiële gevolgen van ongevallen en andere schade, veroorzaakt of opgelopen tijdens de cursus en tijdens de heen- en terugreis. Veritech aanvaardt geen aansprakelijkheid binnen en buiten rechte, voor onmiddellijke gevolgen van deelnemers aan een onder haar auspiciën georganiseerde opleiding of instructie. Dit geldt ook voor enig gevolg van het niet onverwijld uitvoeren en het niet juist opvolgen van, door of namens de leiding gegeven aanwijzingen of onjuist gebruik van het gehuurde of ter praktijkoefening te gebruiken materiaal.
7.2 Aansprakelijkheid
Veritech is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar docenten/adviseurs/leidinggevenden. Voor overige schade is Veritech nimmer aansprakelijk. De eventuele aansprakelijkheid van Veritech is beperkt tot de door haar verzekeraar in het betreffende geval gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Veritech beperkt tot de factuurwaarde of, indien er sprake is van een duurovereenkomst, de vergoeding die de wederpartij de laatste maand heeft betaald. Zowel de deelnemer als de opdrachtgever zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de door Veritech of een derde geleden directe en/of indirecte schade als gevolg van enig handelen door de deelnemer ten tijde van de cursus. Hieronder valt echter niet schade die een direct gevolg is van de te verrichten cursusactiviteiten, zulks uitsluitend ter beoordeling van Veritech.

Artikel 8 Wijzigingen
8.1 Wijzigingen
Veritech behoudt zich het recht voor noodzakelijke gevallen wijzigingen in cursusinhoud, cursusdata, prijzen en of cursuslocatie aan te brengen.
Veritech is niet aansprakelijk voor de hieruit, ten laste van de deelnemer, voortvloeiende kosten.

Artikel 9 Intellectueel eigendom
9.1 Lesmateriaal
Het copyright en alle rechten van het door Veritech verstrekte cursusmateriaal en aanvullende informatie berusten bij Veritech, voor zover deze rechten niet bij anderen berusten. Zonder schriftelijk toestemming van Veritech is het niet toegestaan om het cursusmateriaal en of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen die niet door Veritech worden verzorgd.

Artikel 10 Overmacht
10.1 Overmacht
Indien een cursus door ziekte, overlijden van een docent of overmacht niet door kan gaan, dan zal Veritech al het mogelijk in het werk stellen om zo spoedig mogelijk een nieuwe cursusdatum vast te stellen. Veritech is niet aansprakelijk indien een cursus niet kan plaatsvinden.

Artikel 11 Klachten en geschillen
11.1 Klachten regeling Veritech
Alle contacten, uitingen en activiteiten van Veritech zijn gericht op een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Voor die gevallen waarin de dienstverlening van Veritech in de ogen van opdrachtgevers of andere betrokkenen beneden de maat is, kent Veritech een klachtenregeling. Indien u ontevreden bent over een van de medewerkers van Veritech, de dienstverlening of welk aspect van de organisatie dan ook, dan nodigen wij u nadrukkelijk uit dat zo snel mogelijk kenbaar te maken. Uw opmerkingen zijn voor Veritech heel belangrijk en worden zeer serieus genomen. U kunt zich hiervoor wenden tot de directie van Veritech. De klacht kan gemaild worden naar info@veritech.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met Veritech.
11.2 Geschillen
Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze cursus- voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende cursusvoorwaarden en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden beslist door de volgens de normale competentie regels bevoegde Burgerlijk Rechter.

Artikel 12 Overige bepalingen
Op iedere overeenkomst tussen Veritech en de deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.