Home Klachtenregeling

Klachtenregeling

Klachtenregeling Veritech B.V.

Al onze contacten, uitingen en activiteiten zijn gericht op een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Voor die gevallen waarin onze dienstverlening in de ogen van onze opdrachtgevers of andere betrokkenen beneden de maat is, kent ons kantoor een klachtenregeling. Indien u ontevreden bent over een van onze medewerkers, onze dienstverlening of welk aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen wij u nadrukkelijk uit ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen zijn voor ons heel belangrijk en worden zeer serieus genomen. U kunt zich hiervoor wenden tot de directie van Veritech B.V. De klacht kan gemaild worden naar info@veritech.nl. U kunt ook telefonisch contact met Veritech B.V. opnemen.

Klachtenregeling Veritech B.V.
Veritech B.V. streeft ernaar om op een eerlijke, duidelijke, zorgvuldige en respectvolle manier om te gaan met zijn opdrachtgevers en cursusdeelnemers. Als u van mening bent dat wij daarin te kort zijn geschoten, dan lossen wij dit graag voor u op. Wij stellen het op prijs wanneer u bij vragen, onduidelijkheden, zorgen of problemen, zo snel mogelijk contact met ons opneemt. Uw opmerkingen of klachten bieden ons zo mogelijk een kans om onze dienstverlening en kwaliteit te kunnen verbeteren.
Wij zullen alles in het werk stellen om de klacht zo goed mogelijk op te lossen. Wij stellen het dan ook op prijs om bij een eventuele probleem met u daarover in gesprek te gaan. Mocht dat niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kunt u schriftelijk of per e-mail bij ons een klacht indienen. U kunt ook direct (zonder gesprek) een klacht indienen.

Om zorgvuldig met uw klachten om te gaan heeft Veritech de volgende regeling vastgesteld.

Begrippen:
Klacht: Iedere schriftelijke uiting van onvrede over de dienstverlening van Veritech B.V., gericht aan Veritech B.V. met het verzoek om een onderzoek in te stellen en een oordeel te vellen. Een klacht kan betrekking hebben op alle aspecten van onze dienstverlening.
Klager: Degene die een schriftelijke klacht bij de directie heeft ingediend.
Directie: De eindverantwoordelijke van Veritech B.V., de heer R.A. van den Berg.

Procedure
1. De opdrachtgever, een cursusdeelnemer of degene in wiens opdracht deze aan de cursus deelneemt, of heeft deelgenomen, of een dienstverlening afneemt, kan tot drie maanden na afsluiting van de cursus of advieswerkzaamheden een schriftelijke klacht over de uitvoering of organisatie van de dienstverlening indienen bij de directie.
2. De klager ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging, bij voorkeur via een email.
3. Nadat de klacht is ingediend onderzoekt de directie de ontvankelijkheid van de klacht. Is de klacht niet ontvankelijk dan laat de directie dit schriftelijk en gemotiveerd aan de klager weten.
4. Indien de klacht ontvankelijk is voor behandeling, zal de directie, uiterlijk 4 weken na de indiening van de klacht, de klager in de gelegenheid stellen om de klacht mondeling toe te lichten.
5. Van het gesprek wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat aan de klager zal worden toegezonden.
6. Vindt er geen gesprek plaats, dan zal de uitspraak ten aanzien van de klacht plaatsvinden binnen
6 weken nadat de klacht is ingediend.
7. De uitspraak wordt op schrift gesteld en met redenen omkleed. De klacht kan gegrond dan wel ongegrond worden verklaard.
8. Indien de klager het niet eens is met de door de directie genomen beslissing is het Nederlandse recht van toepassing.