Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN VAN VERITECH B.V. TE DRACHTEN
(zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.)

Artikel 1: definities
In deze Algemene Verkoop- en Dienstverleningsvoorwaarden hebben de volgende uitdrukkingen de betekenis als in dit artikel is aangegeven. Veritech B.V. betekent Veritech B.V., gevestigd te Drachten.

Opdrachtgever betekent de natuurlijke persoon, onderneming of rechtspersoon tot wie door of namens Veritech B.V. een aanbieding of offerte wordt gericht, en/of met wie Veritech B.V. een overeenkomst aangaat, en/of aan of ten behoeve van wie Veritech B.V. een of meer leveringen verricht of laat verrichten, en/of ten behoeve van wie Veritech B.V. diensten of werkzaamheden verricht of doet verrichten.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Verkoop- en Dienstverleningsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes door of namens Veritech B.V. gedaan, op alle overeenkomsten door of namens Veritech B.V. gesloten, op alle leveringen door of namens Veritech B.V. verricht, en op alle diensten en werkzaamheden door of namens Veritech B.V. verricht, behalve indien en voor zover tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Andere algemene voorwaarden of standaardcondities dan deze Algemene Verkoop- en Dienstverleningsvoorwaarden hoe die andere voorwaarden of condities ook mochten zijn genaamd, welke vorm deze ook mochten hebben en op welke wijze deze ook mochten zijn vastgelegd, zijn niet van toepassing en hun toepasselijkheid wordt door Veritech B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen; door een overeenkomst met Veritech B.V. aan te gaan of door een aanbieding of offerte of levering of dienstverlening door of namens Veritech B.V. gedaan of werkzaamheden door of namens Veritech B.V. verricht te aanvaarden, aanvaardt opdrachtgever tevens de toepasselijkheid van deze Algemene Verkoop- en Dienstverleningsvoorwaarden, alsmede de niet-toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden of standaardcondities.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen en offertes door of namens Veritech B.V. gedaan zijn steeds vrijblijvend.
3.2 Een overeenkomst met Veritech B.V. komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Veritech B.V. van een opdracht of order van opdrachtgever; de verplichtingen van Veritech B.V. gaan nooit verder dan wat door Veritech B.V. schriftelijk is bevestigd.
3.3 De verplichtingen van Veritech B.V. gaan nooit verder dan hetgeen door of namens een Veritech B.V. schriftelijk is bevestigd door een persoon of personen die bevoegd zijn namens Veritech B.V. de desbetreffende verbintenis(sen) aan te gaan; bevestigingen, brieven, meededelingen, toezeggingen, beloften en uitlatingen van personeelsleden, vertegenwoordigers, agenten of andere personen welke voor Veritech B.V. werken maar niet bevoegd zijn namens Veritech B.V. de desbetreffende verbintenis(sen) aan te gaan zijn voor Veritech B.V. niet bindend behalve indien en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd door een of meer personen die wel bevoegd zijn de desbetreffende verbintenis(sen) namens Veritech B.V. aan te gaan.

Artikel 4: Prijzen en betalingscondities
4.1 Alle door of namens Veritech B.V. opgegeven of gefactureerde bedragen zijn exclusief Omzetbelasting (BTW) en exclusief alle andere belastingen en heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.2 Veritech B.V. is gerechtigd om het overeengekomen bedrag of bedragen voor de overeengekomen leveringen of werkzaamheden dan wel voor een deel of delen daarvan te verhogen indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoals bijvoorbeeld in geval van verhoging van loonkosten, sociale lasten, belastingen, prijzen van grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten, transportkosten, verzekeringskosten, energiekosten, etc., met dien verstande dat wanneer een verhoging plaatsvindt binnen 3 maanden nadat de overeenkomst is gesloten, opdrachtgever gerechtigd zal zijn de overeenkomst voor het nog niet voltooide deel te ontbinden, in welk geval opdrachtgever aan Veritech B.V. pro data de vergoeding verschuldigd zal zijn voor het deel van de overeenkomst dat alsdan niet zal zijn ontbonden.
4.3 Alle door of namens Veritech B.V. in rekening gebrachte bedragen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities; bij gebreke van anders luidende condities zal opdrachtgever het gehele in rekening gebrachte bedrag binnen veertien dagen na factuurdatum betalen door storting op overmaking van dat bedrag in Euro’s op een bank- of girorekening ten name van Veritech B.V. als vermeld op de factuur.
4.4 Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek of compensatie of opschorting uit welken hoofde dan ook.
4.5 Opdrachtgever zal door het enkele verstrijken van de termijn voor betaling in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling van de zijde van Veritech B.V. daarvoor zal zijn vereist.
4.6 Indien opdrachtgever enig aan Veritech B.V. verschuldigd bedrag niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever automatisch en zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling zal zijn vereist over het niet betaalde bedrag een vertragingsrente verschuldigd zijn ter hoogte van 1% per maand, waarbij voor de berekening van het verschuldigde bedrag van deze rente een reeds aangevangen maar nog niet voltooide maand voor een volledige maand zal worden gerekend; de in de vorige zin bedoelde rente zal automatisch worden verhoogd indien de officiële wettelijke rente hoger is dan negen procent per jaar, met dien verstande dat de hoogte van de verschuldigde vertragingsrente op jaarbasis berekend steeds drie procent hoger zal zijn dan de wettelijke rente.
4.7 Indien opdrachtgever na aanmaning in gebreke blijft met de betaling van enig aan Veritech B.V. verschuldigd bedrag, kan Veritech B.V. de vordering ter incasso uit handen geven, en in dat geval zal opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde rente tevens gehouden zijn tot vergoeding aan Veritech B.V. van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op vijftien procent van het totale verschuldigde bedrag, alsmede tot vergoeding van de eventuele gerechtelijke kosten.

Artikel 5. Termijnen
5.1 Overschrijding van een overeengekomen opleveringstermijn geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden, of de afname van, of betaling voor diensten, te weigeren, tenzij hij Veritech B.V. schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Veritech B.V. ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 6. Planning
6.1 Veritech B.V. zal de overeengekomen werkzaamheden met zorg verrichten of doen verrichten overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
6.2 Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden of enig deel daarvan in fasen of gedeelten zullen worden verricht, kan Veritech B.V. de aanvang van de werkzaamheden, die tot een volgende fase of een volgend gedeelte behoren uitstellen, totdat opdrachtgever de resultaten van de voorgaande fase of het voorgaande gedeelte schriftelijk heeft goedgekeurd, en in verband daarmee is Veritech B.V. gerechtigd van opdrachtgever het binnen een door Veritech B.V. te stellen redelijke termijn verschaffen van een schriftelijke goedkeuring te verlangen.
6.3 Veritech B.V. zal gerechtigd zijn de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden of enig deel daarvan uit te besteden bij een of meer derden.

Artikel 7. Overmacht
7.1 Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Veritech B.V. opgeschort. In dat geval is Veritech B.V. verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met personen en/of materiaal waarvan Veritech B.V. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk is, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat een prompte nalevering van de overeenkomst in redelijkheid met Veritech B.V. kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bijzondere weersomstandigheden, bedrijfs-, verkeers- en/of transportstoringen, storingen in de beschikbaarheid van energie en/of water, niet presteren of in gebreke blijven van een of meer leveranciers, storingen in de aflevering en/of installatie van producten, grondstoffen, hulpmiddelen en/of onderdelen, ziekte of overlijden van ingezet personeel of andere bij de werkzaamheden betrokken personen, werkstakingen, uitsluitingen, vertragingen of stagnatie in de reparatie van machines, apparatuur, gereedschap en/of instrumenten, technische storingen, complicaties etc. Indien Veritech B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Veritech B.V. gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 8. Wijzigingen
8.1 Meerwerk zal door Veritech B.V. in beginsel slechts dan worden verricht, indien dit door partijen uitdrukkelijk nader schriftelijk is overeengekomen, waarbij het Veritech B.V. zal vrijstaan te beslissen of zij door opdrachtgever gewenst meerwerk al dan niet zal uitvoeren of doen uitvoeren, met dien verstande dat uitvoering daarvan door Veritech B.V. niet op onredelijke gronden zal worden geweigerd: onder meerwerk wordt in dit verband verstaan, al hetgeen op verzoek of bestelling van opdrachtgever meer wordt of zou dienen te worden gepresteerd dan door partijen is overeengekomen.
8.2 Meerwerk zal door Veritech B.V. in rekening worden gebracht tegen de prijs of prijzen als door partijen overeengekomen.
8.3 Wijzigingen in de opzet, inhoud en/of omvang van de door Veritech B.V. te verrichten werkzaamheden zoals deze door partijen zijn overeengekomen zijn alleen mogelijk wanneer partijen daaromtrent een nadere schriftelijke overeenkomst aangaan.

Artikel 9. Beëindiging: verlenging
9.1 Indien de duur van een overeenkomst afhankelijk is gesteld van een of meer toekomstige gebeurtenissen die geheel of gedeeltelijk in de invloedssfeer of opmerkingssfeer van opdrachtgever ligt of liggen is opdrachtgever gehouden Veritech B.V. vier weken voor het intreden van deze gebeurtenis of gebeurtenissen daarvan schriftelijk in kennis te stellen.
9.2 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk wanneer partijen zulks tevoren uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, of wanneer partijen zulks alsnog nader schriftelijk overeenkomen; opdrachtgever zal echter een overeenkomst tussentijds kunnen beëindigen wanneer hij het volledige ingevolge de overeenkomst aan Veritech B.V. te betalen bedrag aan Veritech B.V. heeft betaald.
9.3 Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat de duur welke van de zijde van Veritech B.V. is benodigd voor de uitvoering van de overeenkomst lager is dan door partijen is overeengekomen of voorzien, zal Veritech B.V. gerechtigd zijn tot een verlenging van de voorziene of overeengekomen periode met een periode of perioden als redelijkerwijs is vereist voor de uitvoering van de overeenkomst door Veritech B.V.; indien een dergelijke verlenging niet is veroorzaakt door of te wijten aan schuld of nalatigheid van Veritech B.V., zal Veritech B.V. in een dergelijk geval gerechtigd zijn de daardoor veroorzaakte meerkosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 Opdrachtgever is jegens Veritech B.V. gehouden om ervoor te zorgen dat de arbeidsomstandigheden voor de personen die aan de zijde van Veritech B.V. zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen onafgebroken veilig zijn zoals bedoeld in artikel 7:658 BW, en opdrachtgever vrijwaart Veritech B.V. tegen alle aanspraken gebaseerd op of verband houdende met het ontbreken van een dergelijke veiligheid.
10.2 Veritech B.V. is niet aansprakelijk voor schade welke direct of indirect voor een of meer derden of opdrachtgever zelf ontstaat of is toegebracht door een fout van een ondergeschikte van Veritech B.V. dan wel van enige andere persoon aan de zijde van Veritech B.V. en opdrachtgever vrijwaart Veritech B.V. tegen alle aanspraken die gebaseerd zijn op of verband houden met dergelijke schade.
10.3 Veritech B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade welke had kunnen worden voorkomen bij een in redelijkheid van opdrachtgever te vergen controle.
10.4 Veritech B.V. is niet aansprakelijk voor schade welke direct of indirect het gevolg is van enige fout in de door Veritech B.V. uitgevoerde werkzaamheden, tenzij de opdrachtgever aantoont dat deze schade het onmiddellijk en direct gevolg is van een fout van Veritech B.V. die haar kan worden toegerekend en die niet is veroorzaakt of uitgelokt of bevorderd door enig handelen of nalaten aan de zijde van opdrachtgever en die niet door opdrachtgever had kunnen worden voorkomen of beperkt; in dit laatste geval is Veritech B.V. bij uitsluiting van verdere afspraken van opdrachtgever gehouden de fout te herstellen of te verbeteren zonder daarvoor extra kosten in rekening te brengen.
10.6 Veritech B.V. zal zich ervoor inspannen de overeengekomen werkzaamheden in overeenstemming met de opdracht en eventuele verdere aanwijzingen van opdrachtgever zo goed mogelijk te verrichten of doen verrichten, maar Veritech B.V. garandeert niet dan de werkzaamheden of het resultaat daarvan beantwoorden of beantwoordt aan het doel of de doelen die opdrachtgever voor ogen heeft of zich heeft gesteld, en Veritech B.V. is niet aansprakelijk voor het eventueel niet voldoen van genoemde werkzaamheden of het resultaat daarvan aan het doel of de doelen die opdrachtgever voor ogen heeft of zich heeft gesteld.
10.7 Onverminderd hetgeen in de overige bepalingen van dit artikel is vastgelegd, zal aansprakelijkheid van Veritech B.V., wanneer deze aanwezig is, in elk geval beperkt zijn tot directe schade en beperkt zijn tot het totaalbedrag van de tot op het moment van de fout voor de betreffende werkzaamheden door Veritech B.V. aan opdrachtgever in rekening gebracht bedragen.

Artikel 11. Ontbinding
11.1 Veritech B.V. behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden bij zodanige wijziging van de wet, regelgeving, rechtspraak of (semi)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Veritech B.V. kan worden verlangd. In de dergelijke gevallen dient Veritech B.V. de ontbinding schriftelijk aan de opdrachtgever mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Overnemen personeel
12.1 Het is de opdrachtgever met schriftelijke toestemming van Veritech B.V. toegestaan een directe arbeidsverhouding aan te gaan met een arbeidskracht van Veritech B.V. die in het kader van een opdracht bij hem werkzaam is. Indien de opdrachtgever voor het einde van de duur van een opdracht rechtstreeks voor zich, middels en/of vorderde een arbeidsverhouding met een daarbij betrokken arbeidskracht van Veritech B.V. aangaat, zal hij aan Veritech B.V., uit hoofde van schadevergoeding, ter dekking van de zogenaamde overheadkosten en andere kosten betalen 25% van het laatst geldende uurtarief voor het werk van de betrokken arbeidskracht, voor de duur van de periode die aanvangt bij het aangaan door de opdrachtgever van de voornoemde arbeidsverhouding met de arbeidskracht en loopt tot het overeengekomen moment van beëindiging van de opdracht.
12.2 Indien de duur van een opdracht minder dan twaalf maanden duurt en de opdracht- gever een arbeidsverhouding, zoals hiervoor bedoeld, aangaat met de arbeidskracht binnen twaalf maanden van de aanvang van de werkzaamheden door die arbeidskracht, is de opdrachtgever aan Veritech B.V. een schadevergoeding verschuldigd zoals bedoeld en omschreven in dit artikel, met dien verstande dat de schadevergoeding wordt vastgesteld op het bedrag dat verschuldigd zou zijn indien de overeengekomen duur van de opdracht twaalf maanden zou zijn geweest. Een en ander laat onverlet de mogelijkheid voor Veritech B.V. om een hogere schadevergoeding in rekening te brengen indien het bedrag van de schade voor Veritech B.V. als gevolg van de aangegane verplichtingen hoger is dan het bedrag op basis van voornoemde berekening.

Artikel 13. Vervanging arbeidskrachten
13.1 Indien de uitvoering van de werkzaamheden door een bepaalde door Veritech B.V. daarvoor ingezette persoon niet voldoet aan de door de opdrachtgever in redelijkheid te stellen eisen, dan zal de opdrachtgever dit onverwijld onder nauwkeurige opgave van redenen schriftelijk aan Veritech B.V. kenbaar maken, doch uiterlijk binnen één maand na aanvang van de werkzaamheden door de betreffende persoon. Veritech B.V. zal in overleg met de opdrachtgever op een zo kort mogelijke termijn zoeken naar passende maatregelen.

Artikel 14. Intellectuele en industriële eigendom
14.1 Veritech B.V. zal, indien nodig en mogelijk, zijn medewerking verlenen om te bewerkstelligen c.q. te bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden, waaronder onder meer begrepen verslagen, rapporten, begrotingen, tekeningen, schetsen, bestekken en andere bescheiden; modellen en computerbestanden die de professional in het kader van de opdracht heeft vervaardigd, toekomen respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan opdrachtgever. Tenzij uitdrukkelijk anders in de opdrachtbevestiging is overeengekomen. Indien Veritech B.V. in verband hiermee een vergoeding verschuldigd wordt aan de professional, wordt opdrachtgever van rechtswege een gelijke vergoeding verschuldigd aan Veritech B.V. Alle door Veritech B.V. aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Veritech B.V. totdat de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst alsmede alle vorderingen van Veritech B.V. wegens niet nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever volledig heeft voldaan. Onverminderd het bepaalde in artikel 12.1 worden de intellectuele en industriële eigendomsrechten op de resultaten van de opdracht aan opdrachtgever verleend of overgedragen op het moment dat de opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen jegens Veritech B.V. is nagekomen. De opdrachtgever zal op verzoek van Veritech B.V. medewerking verlenen aan het door de professional verstrekken van gegevens voor het interne databestand van Veritech B.V. Veritech B.V. ziet er op toe dat deze gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet in strijd wordt gehandeld met artikel 13.

Artikel 15. Geheimhouding
15.1 Veritech B.V. en opdrachtgever verbinden zicht tot strikte geheimhouding tegenover alle derden, van al hetgeen hen in het kader van de opdracht ter kennis komt omtrent de wederpartij en waarvan zij weten of redelijkerwijs hadden kunnen vermoeden dat bekendmaking schadelijk is of kan zijn voor de wederpartij. Veritech B.V. zal de professional verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen deze bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt. Veritech B.V. is echter nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het feit dat een professional deze verplichting heeft geschonden.

Artikel 16. Reclames
16.1 Eventuele reclames en klachten met betrekking tot de door Veritech B.V. verrichtte werkzaamheden dienen door opdrachtgever schriftelijk aan Veritech B.V. te worden kenbaar gemaakt binnen vijf dagen na voltooiing van het deel van de werkzaamheden waarop zij betrekking hebben: wanneer binnen deze termijn geen reclames of klachten door Veritech B.V. zijn ontvangen, worden de werkzaamheden beschouwd respectievelijk wordt het betreffende deel van de werkzaamheden beschouwd als onvoorwaardelijk geaccepteerd en goedgekeurd door opdrachtgever.

Artikel 17. Titels
17.1 De titels van de afzonderlijke artikelen van deze Algemene Verkoop- en Dienstverleningsvoorwaarden zijn alleen gegeven voor de duidelijkheid en om de lezing van deze Voorwaarden ter vergemakkelijken: aan deze titels komt geen enkele ander betekenis toe, en in het bijzonder zal geen van deze titels kunnen dienen als basis voor of een rol kunnen spelen bij de interpretatie van enige bepaling van deze Voorwaarden.

Artikel 18. Geldigheid
18.1 Indien te eniger tijd mocht blijken dat enige bepaling van deze Algemene Verkoop- en Dienstverleningsvoorwaarden niet geldig of niet in rechten afdwingbaar of vernietigbaar zou zijn, dit als gevolg van enige wettelijke bepaling, overheidsmaatregel, rechterlijke uitspraak, interpretatie van wettelijke voorschriften of van het recht, of anderszins, dan zal dit geen enkele invloed hebben op de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Verkoop- en Dienstverleningsvoorwaarden.

Artikel 19. Infrastructuur
19.1 Opdrachtgever is gehouden ervoor zorg te dragen dat de omstandigheden op de plaats of plaatsen waar Veritech B.V. haar werkzaamheden dient te verrichten zodanig zijn, dat deze werkzaamheden ook optimaal en ongestoord kunnen worden verricht.
19.2 Opdrachtgever is in dit verband gehouden voor de benodigde infrastructuur te zorgen, inclusief aansluitingen voor elektriciteit, telefoon, gas en dergelijke.
19.3 Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden die Veritech B.V. in opdracht van opdrachtgever dient uit te voeren zijn de kosten van te gebruiken energie en verder voorzieningen, zoals telefoon, fax en andere voorzieningen, voor rekening van opdrachtgever.
19.4 Opdrachtgever staat er ten opzichte van Veritech B.V. voor in dat de voor de uitvoering van de werkzaamheden door Veritech B.V. benodigde vergunningen, toestemmingen en dergelijke tijdig zijn verkregen, terwijl opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk is en er de kosten van draagt.

Artikel 20. Uitzending medewerkers
20.1 Voor het geval medewerkers van Veritech B.V. uitgezonden dienen te worden naar het buitenland, zullen reis- en verblijfskosten en de kosten van visa en dergelijke voor rekening van de opdrachtgever zijn.
20.2 Veritech B.V. heeft het recht, indien zij zulks noodzakelijk acht, voor de uitvoering van werkzaamheden in het buitenland aldaar lokale arbeidskrachten in te huren.

Artikel 21. Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers
21.1 Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Veritech verwerkt ten behoeve van administratieve doeleinden, communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen, het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht of contract. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Veritech B.V.de volgende persoonsgegevens van u vragen: naam van de medewerkers, opleidingsgegevens, adresgegevens, telefoonnummer, E-mailadres, geboorte plaats en/of geboortedatum.
21.2 De persoonsgegevens worden door Veritech B.V. opgeslagen gedurende de looptijd van de opdracht of overeenkomst. Daarna in de financiële administratie op basis van wettelijke eisen. De gegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) van de opdracht of overeenkomst.

Artikel 22. Klachtenregeling
22.1 Al onze contacten, uitingen en activiteiten zijn gericht op een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Voor die gevallen waarin onze dienstverlening in de ogen van onze opdrachtgevers of andere betrokkenen beneden de maat is, kent ons kantoor een klachtenregeling. Indien u ontevreden bent over een van onze medewerkers, onze dienstverlening of welk aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen wij u nadrukkelijk uit ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen zijn voor ons heel belangrijk en worden zeer serieus genomen. U kunt zich hiervoor wenden tot de directie van Veritech B.V. De klacht kan gemaild worden naar info@veritech.nl. U kunt ook telefonisch contact met Veritech B.V. opnemen.

Artikel 23. Cursusvoorwaarde en annulering
23.1 Een verzoek om annulering van een cursus waarvoor reeds een inschrijving heeft plaatsgevonden of opdracht is gegeven dient schriftelijk te worden ingediend.
1. Kosteloos annuleren of wijzigen van cursusdatum is mogelijk tot vier weken vóór de startdatum van de betreffende cursus.
2. Bij annulering of wijziging van cursusdatum tussen vier en twee weken vóór de startdatum van de betreffende cursus, wordt de helft van de cursuskosten in rekening gebracht.
3. Bij annulering of wijziging van cursusdatum binnen twee weken vóór de startdatum van de betreffende cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.
4. Bij annulering van examens binnen 4 weken vóór de examendatum zijn examenkosten verschuldigd.
23.2 Veritech B.V. behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij onvoldoende deelnemers, door ziekte van de docent of door calamiteiten. Wanneer een cursus niet doorgaat wordt het cursusgeld, bij vooruitbetaling, gerestitueerd. Veritech B.V. kan in geen geval door de cursist/opdrachtgever voor gemaakte kosten of schade aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 24. Toepasselijk recht
24.1 Alle overeenkomsten van Veritech B.V. met opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 25. Geschillen
25.1 In eerste instantie is bij uitsluiting bevoegd de terzake competente Rechter te Leeuwarden.